Poradnik prawny Odpowiedzialności członków zarządu spółki zarząd spólki

Odpowiedzialności członków zarządu spółki


odpowiedzialność karna

 1. odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia karno - skarbowe; Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia na szkodę Skarbu Państwa reguluje ustawa z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy.

  Członkowie zarządów spółek kapitałowych ze względu na szczególnie szeroki zakres kompetencji do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz są w znacznym stopniu narażeni na wypełnienie swymi czynami znamion ujętych w nim przestępstw i wykroczeń.

 2. przepisy karne w ksh

 3. odpowiedzialność karna wynikająca z kodeksu karnego

  Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba, która będąc obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na niej obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  Jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a gdy wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W przypadku, gdy przestępstwo to zostało popełnione nieumyślnie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Natomiast sprawca, który przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę, nie podlega karze

  Inne przestępstwo przewidziane w kodeksie karnym popełnia ten kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

  Sprawca tego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Podobnie jak ten, kto w wypadkach wyżej określonych udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. Gdy czyn jest mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przeciwnie gdy szkoda majątkowa jest znaczna, kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  Sprawca czynu obiecujący korzyść może uniknąć kary za powyższe przestępstwo, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

  Przestępstwem w myśl kodeksu karnego jest także wyrządzenie szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności.

  Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli sprawca wyrządza znaczną szkodę majątkową - od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast w wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Ponadto jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 4. prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym (przesłuchanie, przeszukanie pomieszczeń, prawo do obrony);

  Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

  Podstawowe prawa podejrzanego w postępowaniu karnym:

  Podejrzany ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.

  Podejrzany i jego obrońca mogą składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa. Podejrzanemu, który złożył wniosek, oraz jego obrońcy nie można odmówić wzięcia udziału w czynności, jeżeli tego żądają.

  Podejrzany może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców. Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy. Niestawiennictwo obrońcy nie tamuje jednak przesłuchania.

  W postępowaniu przygotowawczym oskarżonemu należy, na jego żądanie lub jego obrońcy, umożliwić w toku przesłuchania złożenie wyjaśnień na piśmie. Przesłuchujący podejmie w tym wypadku środki zapobiegające porozumieniu się oskarżonego z innymi osobami w czasie spisywania wyjaśnień. Przesłuchujący może z ważnych powodów odmówić zgody na złożenie przez oskarżonego wyjaśnień na piśmie.

  Co do zasady w toku postępowania przygotowawczego podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

  Podejrzany ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim.

  Podejrzany nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.

  W postępowaniu karnym podejrzany musi mieć obrońcę, jeżeli:
  1. jest nieletni,
  2. jest głuchy, niemy lub niewidomy,
  3. zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.

  Podejrzany musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.

  Podejrzany ma prawo do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania, przy czym, o terminie zaznajomienia powiadamia się go na jego wniosek, a nieusprawiedliwione niestawiennictwo, nie tamuje dalszego postępowania.
  W terminie trzech dni od daty zaznajomienia, ma prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie postępowania.
Menu

Menu

strona główna
zarząd
odpowiedzialność cywilna
- wobec wierzycieli za zobowiązania spółki
odpowiedzialność członków zarządu
- za zobowiązania administracyjne - podatki, składki ZUS itp.
odpowiedzialność karna
odpowiedzialność dyscyplinarna
przepisy
orzecznictwo

poradniki prawne

Prawo karne
Prawo rodzinne
Prawo upadłościowe


wyszukiwarka porad prawnychPomoc prawna


Adwokat w Warszawie

zapytaj adwokata: