Poradnik prawny Odpowiedzialności członków zarządu spółki zarząd spólki

Odpowiedzialności członków zarządu spółki


odpowiedzialność cywilna członków zarządu

 1. odpowiedzialność cywilna wobec wierzycieli za zobowiązania spółki

  Jeżeli członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w składanym do sądu rejestrowego oświadczeniu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

  Zgodnie z art. 299 ksh jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
  Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
  Powyższe regulacje nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

 2. odpowiedzialność cywilna za szkody wobec spółki

  Jeżeli członek zarządu, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa ze swojej winy wyrządził jej szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W przypadku spółki akcyjnej w szczególności odpowiedzialny jest członek zarządu, który:

  1. zamieścił lub współdziałał w zamieszczeniu w statucie, sprawozdaniach, opiniach, ogłoszeniach i zapisach fałszywych danych lub dane te w inny sposób rozpowszechniał bądź też pominął lub współdziałał w pominięciu w tych dokumentach danych istotnych dla powstania spółki, w szczególności dotyczących wkładów niepieniężnych, nabycia mienia oraz przyznania akcjonariuszom lub innym osobom wynagrodzenia lub szczególnych korzyści, albo
  2. współdziałał w czynnościach prowadzących do zarejestrowania spółki na podstawie dokumentu zawierającego fałszywe dane.

  Ponadto członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, a w przypadku spółki akcyjnej - statutu, chyba że nie ponosi winy.

  Członek zarządu spółki akcyjnej, który współdziałał w wydaniu przez spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach albo podziale majątku, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli zamieścił w ogłoszeniach lub zapisach fałszywe dane lub w inny sposób dane te rozpowszechniał albo, podając dane o stanie majątkowym spółki, zataił okoliczności, które powinny być ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Jeżeli szkodę w opisanych powyżej przypadkach wyrządziło kilku członków zarządu wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie. Spółka może dochodzić naprawienia szkody w pełnej wysokości od każdego z nich lub od obu łącznie.

- uprawnienie wspólnika do wytoczenia powództwa

Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólnik lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

W przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika lub akcjonariusza w powyższym przypadku oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. W razie wyrządzenia szkody spółce z ograniczoną odpowiedzialnością roszczenie o jej naprawienie przedawnia się w każdym przypadku z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenia wyrządzające szkodę.

Menu

Menu

strona główna
zarząd
odpowiedzialność cywilna
- wobec wierzycieli za zobowiązania spółki
odpowiedzialność członków zarządu
- za zobowiązania administracyjne - podatki, składki ZUS itp.
odpowiedzialność karna
odpowiedzialność dyscyplinarna
przepisy
orzecznictwo

poradniki prawne

Prawo karne
Prawo rodzinne
Prawo upadłościowe


wyszukiwarka porad prawnychPomoc prawna


Adwokat w Warszawie

zapytaj adwokata: